Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

27/2/2019 345 lượt xem
Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi ... 

Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

27/2/2019 274 lượt xem
Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam - Ngày ban hành: 24/12/2018  

Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo

20/2/2019 581 lượt xem
Giới thiệu Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  

Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018

13/2/2019 297 lượt xem
Giới thiệu Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018  

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

27/2/2019 345 lượt xem
Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi ... 

Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

27/2/2019 274 lượt xem
Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam - Ngày ban hành: 24/12/2018  

Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo

20/2/2019 581 lượt xem
Giới thiệu Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  

Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018

13/2/2019 297 lượt xem
Giới thiệu Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018