Quá trình phát triển

2/23/2019 8:57 AM

Khoa Cơ khí – Cơ điện tử, Trường Đại học Phenikaa được thành lập theo quyết định số 294/QĐ-ĐHTT-TCHCQT, ngày 25/10/2018.
Khoa có logo được thiết kế dựa trên nền logo của Trường Đại học Phenikaa, trong đó có các hình ảnh của các mảng kiến thức của ngành Cơ khí và Cơ điện tử để tạo thành một cỗ máy giúp Khoa Cơ khí - Cơ điện tử nói riêng và Trường Đại học Phenikaa nói chung chuyển động đạt tới những tầm cao mới.