Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Giới thiệu Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  
Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018
Giới thiệu Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018  
Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi ... 

Chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ điện tử (Mã ngành: 7520114)
Giới thiệu chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ điện tử (Mã ngành: 7520114)