Phòng thí nghiệm Kỹ thuật thiết kế
Phòng thí nghiệm Kỹ thuật thiết kế  
Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điều khiển trong Cơ điện tử
Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điều khiển trong Cơ điện tử  
Phòng thí nghiệm Thiết bị Cơ điện tử công nghiệp
Phòng thí nghiệm Thiết bị Cơ điện tử công nghiệp