Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử Đại học Phenikaa là một đảm bảo tin cậy cho tương lai trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 của bạn!

13/2/2019204 lượt xem
Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử Đại học Phenikaa là một đảm bảo tin cậy cho tương lai trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 của bạn!

Xây dựng mô hình đại học nghiên cứu cho ngành Kỹ thuật cơ điện tử tại Trường Đại học PHENIKAA

13/2/2019140 lượt xem
Xây dựng mô hình đại học nghiên cứu cho ngành Kỹ thuật cơ điện tử tại Trường Đại học PHENIKAA<br />

Cách mạng công nghiệp 4.0 là gì?

13/2/2019149 lượt xem
Giới thiệu khái niệm về cách mạng công nghiệp 4.0